» NEWSLETTER

Bądź na bieżąco, poinformujemy Cię o najważniejszych wydarzeniach.

Stowarzyszenie istnieje od 2007 roku. Wykształciliśmy ponad 700 instruktorów rekreacji ruchowej.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jogi Akademickiej / Częstochowa 24.02.2020

Działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Jogi Akademickiej, Zarząd Stowarzyszenia Jogi Akademickiej zwołuje na dzień 24 lutego 2020 r., o godz. 19.00, w  Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 66B, Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie Zebrania.

2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

5.    Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2019.

6.    Sprawozdanie finansowe SJA za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

7.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019.

8.    Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz  sprawozdania finansowego.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego netto Stowarzyszenia Jogi Akademickiej osiągniętego w okresie 01.01.2019 r. – 31.21.2019 r.

10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

11. Wolne wnioski i dyskusja.


Członkowie Stowarzyszenia posiadający prawo głosu mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone, pod rygorem nieważności, na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.

Członków zamierzających uczestniczyć w Zebraniu uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa e-mailem nie później niż na 7 dni przed terminem Zebrania. 

Zarząd  Stowarzyszenia Jogi Akademickiej

Publikacja: 2020-01-23 18:19:15