» NEWSLETTER

Bądź na bieżąco, poinformujemy Cię o najważniejszych wydarzeniach.

Stowarzyszenie istnieje od 2007 roku. Wykształciliśmy ponad 700 instruktorów rekreacji ruchowej.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jogi Akademickiej / Częstochowa 18 luty 2019
Działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Jogi Akademickiej, Zarząd Stowarzyszenia Jogi Akademickiej zwołuje na dzień:
18 lutego 2019 r., o godz. 19.00, w  Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 66B, (sala gimnastyczna AZS).
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2018.
6. Sprawozdanie finansowe SJA za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz  sprawozdania finansowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego netto Stowarzyszenia Jogi Akademickiej osiągniętego w okresie 01.01.2018 r. – 31.21.2018 r.
10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
11. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia.
12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
13. Dyskusja odnośnie wprowadzenia zmian w Statucie SJA.
14. Wolne wnioski i dyskusja.

Członkowie Stowarzyszenia posiadający prawo głosu mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone, pod rygorem nieważności, na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.
Członków zamierzających uczestniczyć w Zebraniu uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa e-mailem nie później niż na 7 dni przed terminem Zebrania.

Zarząd  Stowarzyszenia Jogi Akademickiej

Publikacja: 2019-01-16 23:56:36