» NEWSLETTER

Bądź na bieżąco, poinformujemy Cię o najważniejszych wydarzeniach.

Stowarzyszenie istnieje od 2007 roku. Wykształciliśmy ponad 700 instruktorów rekreacji ruchowej.
Zwyczajne walne zebranie członków Stowarzyszenia Jogi Akademickiej / Częstochowa 27 luty 2018
Działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Jogi Akademickiej, Zarząd Stowarzyszenia Jogi Akademickiej zwołuje na dzień 26 lutego 2018 r., o godz. 19.00, w  Częstochowie przy ul. Sikorskiego 13 lok. 2 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie Zebrania.
Wybór Przewodniczącego Zebrania.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2017.
Sprawozdanie finansowe SJA za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz  sprawozdania finansowego.
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego netto Stowarzyszenia Jogi Akademickiej osiągniętego w okresie 01.01.2017 r. – 31.21.2017 r. 
10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
11. Wolne wnioski i dyskusja.

Członkowie Stowarzyszenia posiadający prawo głosu mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone, pod rygorem nieważności, na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.
Członków zamierzających uczestniczyć w Zebraniu uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa e-mailem nie później niż na 7 dni przed terminem Zebrania.Zarząd  Stowarzyszenia Jogi Akademickiej
Publikacja: 2018-01-22 08:11:50