» NEWSLETTER

Bądź na bieżąco, poinformujemy Cię o najważniejszych wydarzeniach.

Stowarzyszenie istnieje od 2007 roku. Wykształciliśmy ponad 700 instruktorów rekreacji ruchowej.
Walne zebranie SJA / 22 luty 2016
Działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Jogi Akademickiej, Zarząd Stowarzyszenia Jogi Akademickiej zwołuje na dzień 22 lutego 2016 r., o godz. 19:00, w  Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 141 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad:
 
 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2015.
 6. Sprawozdanie finansowe SJA za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz  sprawozdania finansowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego netto Stowarzyszenia Jogi Akademickiej osiągniętego w okresie 01.01.2015 r. – 31.21.2015 r.
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 11. Wolne wnioski i dyskusja.
 
Członkowie Stowarzyszenia posiadający prawo głosu mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone, pod rygorem nieważności, na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.

Członków zamierzających uczestniczyć w zebraniu uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa e-mailem nie później niż na 7 dni przed terminem zebrania.

Publikacja: 2016-01-16 10:14:07